• Predmetové komisie

     • Na škole pracujú tieto predmetové komisie :

     • Automobilová technika
       

      Nosným odborom na ktorom predmetová komisia pripravuje absolventov je odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy. Výuku stojárskych predmetov a predmetov súvisiacich s automobilovou technikou vyučujú i na ostatných odboroch školy.

      Výuka odborných predmetov je realizovaná v modernom laboratóriu diagnostiky motorových vozidiel, pomocou moderného výukového softvéru a v spolupráci s firmou PSA Peugeot Citroen.

      Predmetová komisia má úspechy i v príprave študentov na Stredoškolskú odbornú činnosť.


      Elektrotechnika a informatika
       
      Predmetová komisia zabezpečuje výuku odborných predmetov na svojých nosných odboroch 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a 2675 M elektrotechnika, ako i elektrotechnické predmety na odbore 3765 M technika a prevádzka dopravy.Na všetkých odboroch školy zabezpečuje predmetová komisia výuku informatiky.

      Predmetová komisia má veľmi dobré výsledky v príprave žiakov na Stredoškolskú odbornú činnosť, kde každoročne má zástupcu v celoštátnom kole.

      Výuku odborných predmetov dopĺňame o prednášky a ukážky techniky z praxe v spolupráci s firmami /Acterna, Vamax/ , odbornými exkurziami /Alcatel,Tesla Liptovský Hrádok, ComTes Liptovský Hrádok,Tatranské lanové dráhy,Slovenská elektrizačná a prenosová sústava .../.Na výuku sa používajú odborné materiály poskytnuté spoločnosťami : Železnice Slovenskej republiky, Slovak Telecom, Alcatel, Siemens,VUJE, Vamax..., taktiež spolupracujeme so Žilinskou univerzitou a Slovenskou technickou univerzitou.

      Prax študentov je zmluvne zabezpečená na pracoviskách Železníc Slovenskej republiky a Slovak Telekom.

      Predmetová komisia zabezpečuje prípravu a certifikáciu v oblasti sieťových technológií v programe CISCO Network Academy a v oblasti elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

      Prevádzka a ekonomika dopravy
       

      Predmetová komisia zabezpečuje výuku v odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy so zameraním na logistiku a v zameraní na podnikanie v doprave a službách, ako i výuku prevádzkových predmetov v iných odboroch.

      Nosnými predmetmi sú logistika v doprave resp. podnikanie v doprave, preprava a zasielateľstvo, colníctvo, tovaroznalectvo, ako i ekonomické predmety.

      Predmetová komisia má úspechy i v príprave študentov na Stredoškolskú odbornú činnosť.
       

      Odborné predmety sú vyučované pomocou logistického softvéru z praxe. Predmetová komisia spolupracuje v rámci uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci so Železničnou spoločnosľou Slovensko, Železničnou spoločnosťou CARGO, Železničami Slovenskej republiky, Zväzom zasielateľov Slovenska, DHL Slovakia a ďaľšími spoločnosťami v odbore.

      Technické a informatické služby

      Predmetová komisia zabezpečuje výuku v odbore 3917 M 09 technické a informatické služby so zameraním na zasielateľstvo, ako i výuku ekonomických predmetov v iných odboroch.

      Nosnými predmetmi sú ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, marketing a manažment, obchodná korešpondencia, právna náuka.

      Predmetová komisia má úspechy i v príprave študentov na Stredoškolskú odbornú činnosť.

      Odborné predmety sú vyučované pomocou ekonomického a účtovníckeho softvéru v spolupráci s firmami Infopro, Kros a pod. Predmetová komisia spolupracuje v i rámci uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci so Železničnou spoločnosľou Slovensko, Železničnou spoločnosťou CARGO, Železničami Slovenskej republiky, Zväzom zasielateľov Slovenska, a ďaľšími spoločnosťami v odbore.

      Spoločenskovedné predmety
       

      Slovenský jazyk a literatúra je povinným maturitným predmetom a vyučuje sa na všetkých odboroch počas štyroch rokov, ďaľšie predmety, ktorých výuku predmetová komisia zabezpečuje sú dejepis, občianska náuka, etická výchova a náboženská výchova.

      Zákonný zástupca študenta vyberá jeden z dvoch povinne voliteľných predmetov /etická výchova alebo náboženská výchova/ pre 1.a 2. ročník štúdia .

      Cudzie jazyky
       

      Na škole sa vyučuje v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu jeden cudzí jazyk, ktorý je aj povinným maturitným predmetom. Na škole sa vyučuje anglický jazyk, prípadne nemecký a francúzsky jazyk. Ak má záujem niekto študovať aj druhý jazyk, alebo sa zdokonaľovať v študovanom jazyku, či dôkladnejšie jazykovo pripraviť na maturitu, či prax môže využiť ponuku Jazykovej školy pri SPŠD Trnava.

      Predmetová komisia dosiahla úspechy v príprave študentov na jazykové olympiády aj v celoštátnom meradle.

      Matematika, prírodovedné predmety
       

      Predmetová komisia vyučuje prírodovedné predmety na všetkých odboroch školy, formou krúžkovej činnosti zabezpečuje doučovanie žiakov a pripravuje žiakov na príjímacie skúšky na vysoké školy.

      Telesná a športová výchova
       

      Okrem výuky telesnej výchovy predmetová komisia organizuje účasť študentov na šporových súťažiach, kde dosiahli veľmi pekné výsledky na úrovni mesta, kraja i republiky.Na škole funguje basketbalový klub, futbalové družstvo, zapájame sa do súťaží v stolnom tenise i atletike.

      Škola má novú modernú telocvičňu i posilňovňu.