Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Maturita info

Rôzne situácie, čo môžu nastať na maturite

Prehľad situácií,ktoré môžu nastať na maturite :

maturita-priklady.pdf

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Maturita 2018
 

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Najdôležitejšie informácie vyplývajúce z vyhlášky o MS:  

 • žiak sa na MS prihlási do 30. septembra 2017
 • žiak povinne maturuje zo 4 predmetov
  •     slovenský jazyk a literatúra – SJL
  •     cudzí jazyk – CUJ
  •     teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
  •   praktická časť odbornej zložky – PČOZ 
 • MS zo všetkých predmetov (okrem cudzích jazykov) sa vykoná na jednej úrovni,
 • MS z cudzích jazykov sa vykoná na dvoch úrovniach, B1 (nižšia) a B2 (vyššia) vyplývajúcich zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • MS má časť externú a internú
 • externú časť (test) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM),
 • zadania ústnej formy internej časti sú vypracované školou (konkrétne zadania sa nezverejňujú),
 • žiak môže konať aj dobrovoľnú skúšku ale iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával(môže ju potrebovať napríklad pre vysokú školu),
 • žiak môže z dobrovoľného predmetu vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť) alebo len formu internej časti (písomnú alebo ústnu formu),
 • v riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov,
 • ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ÚFIČ na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

  

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS:

13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra 
14. marec 2018 - anglický jazyk
15. marec 2018 - matematika 
14. máj 2018 - 8.jún 2018 - interná časť MS (praktická a ústna)
 


PREHĽAD EČ a PFIC  
 

Slovenský jazyk a literatúra SJL

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 100 minút

EČ MS: 8 ukážok, ku každej otázke sa viaže 5 úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a 3 úlohy s krátkou odpoveďou

Čas na vypracovanie PFIČ MS: 150 minút

PFIČ: súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu

 

Anglický jazyk AJB2

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 120 minút

EČ MS: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Čas na vypracovanie PFIČ MS: 60 minút

PFIČ: zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme

 

Anglický jazyk AJB1

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 100 minút

EČ MS: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Čas na vypracovanie PFIČ MS: 60 minút

PFIČ: zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme 

 

Matematika MAT

Žiaci si môžu tento predmet vybrať v rámci dobrovoľnej MS

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 150 minút

EČ MS: 30 úloh , z toho 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností

 

Ako prebieha Maturita 2018

Základné informácie o maturite najdete tu : http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/organizacne_pokyny_a_spriev_dokumentacia/Zakladne_informacie_MATURITA_2018.pdf