• Externé štúdium

     • O externom štúdiu

     •      

      Externé štúdium plánujeme otvoriť v školskom roku 2018-2019.

       

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave ponúka externé štúdium odborných predmetov večernou formou študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

      Začiatok štúdia : september 

      Dĺžka štúdia : 1 školský rok

      Ukončenia štúdia : maturitná skúška máj/jún 

      Forma štúdia : externe večernou formou v mimopracovnom čase 2x týždenne po 5 hodín (15.15-19.15hod.) a dištančnou formou

      Prihlásenie : do 31.5.

      Prijímacie konanie : jún - prehľadový test z techniky a dopravy a motivačný list

      Podmienky prijatia : úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v inom odbore

      Poplatok : za štúdium 0 €

                       za prístup do elektronického systému edupage (k učebným materiálom v elektronickej forme) 100 € (dobrovoľný príspevok)

      Štúdium v zmysle Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §42 ods.5 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách § 7, odsek 1, písmeno b)

      Štúdium sa otvorí pri minimálnom zapísaní 10 študentov. Maximálny počet študentov je 30.

      Kritériá na prijatie : Kriteria_2018_ext.pdf

      Bližšie informácie :

      Ing. Peter Papík                                                                                                           

      riaditeľ SPŠ dopravná

      Trnava

      Študentská 23

      tel.: 033-5521085

      e-mail : peterpapik.spsdtt@gmail.com

                    spsdtt@stonline.sk

      www.spsdtt.sk