Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Externé štúdium

O externom štúdiu

     

Externé štúdium plánujeme otvoriť v školskom roku 2018-2019.

 

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave ponúka externé štúdium odborných predmetov večernou formou študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

Začiatok štúdia : september 

Dĺžka štúdia : 1 školský rok

Ukončenia štúdia : maturitná skúška máj/jún 

Forma štúdia : externe večernou formou v mimopracovnom čase 2x týždenne po 5 hodín (15.15-19.15hod.) a dištančnou formou

Prihlásenie : do 31.5.

Prijímacie konanie : jún - prehľadový test z techniky a dopravy a motivačný list

Podmienky prijatia : úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v inom odbore

Poplatok : za štúdium 0 €

                 za prístup do elektronického systému edupage (k učebným materiálom v elektronickej forme) 100 € (dobrovoľný príspevok)

Štúdium v zmysle Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §42 ods.5 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách § 7, odsek 1, písmeno b)

Štúdium sa otvorí pri minimálnom zapísaní 10 študentov. Maximálny počet študentov je 30.

Kritériá na prijatie : Kriteria_2018_ext.pdf

Bližšie informácie :

Ing. Peter Papík                                                                                                           

riaditeľ SPŠ dopravná

Trnava

Študentská 23

tel.: 033-5521085

e-mail : peterpapik.spsdtt@gmail.com

              spsdtt@stonline.sk

www.spsdtt.sk