Legislatíva OZ Semafor 2% dane Vzdelávanie dospelých Externé štúdium Jazyková škola Cisco NetAcad Shell Eco-marathon
Navigácia

Vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy SPŠD Trnava

Školské vzdelávacie programy vychádzajú zo Štátneho vzdelávacie programu pre študijné odbory 37 doprava, pošty a telekomunikácie a 39 špeciálne technické odbory, ktorý sa nachádza na stránke Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie : 

http://www.siov.sk/Vzdelavanie/SVP.aspx

 

Učebné plány : 

UĆEBNÝ PLÁN 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

16

14

13

61

Jazyk a komunikácia

7

7

7

8

29

Slovenský jazyk a literatúra a), b)

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a),

4

4

4

5

17

Človek a hodnoty

1

1

-

-

2

Etická výchova/náboženská výchova c)

           1

            1

            -

            -

            2

Človek a spoločnosť

3

1

1

-

5

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Dejepis

2

-

-

-

2

Človek a príroda

2

2

-

-

4

Fyzika

2

2

-

-

4

Matematika a práca s informáciami

3

3

4

3

13

Matematika a)

3

3

4

3

13

Zdravie a pohyb

2

2

2

           2

8

Telesná a športová výchova a), d)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

15

17

19

21

72

Teoretické vzdelanie

9

14

11

10

44

Elektrotechnika

5

5

-

-

10

Elektronika

-

3

            3

-

6

Telekomunikačná technika  a) b )

2

2

2

2

8

Dopravná prevádzka 

-

2

-

-

2

Zabezpečovacia technika a)

-

-

2

3

5

Sieťové technológie a), b )

-

-

2

3

5

Multimédiá a) b)

-

-

-

2

2

Ekonomika

-

-

2

-

2

Aplikovaná informatika a)

2

2

-

-

4

Praktická príprava

6

3

8

11

28

Praktické cvičenia b), e)

3

3

-

-

6

Elektrotechnické meranie  b), e)

-

-

3

5

8

Prax b), e)

-

-

-

4

4

Elektrotechnická spôsobilosť b),

-

-

-

2

2

Základy programovania a), b )

-

-

3

-

3

Grafické systémy b), e )

-

-

2

-

2

Odborné kreslenie  a), b)

3

-

-

-

3

Spolu

33

33

33

34

133

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

UĆEBNÝ PLÁN 2675 M elektrotechnika

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

16

14

13

61

Jazyk a komunikácia

7

7

7

8

29

Slovenský jazyk a literatúra a), b)

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a),

4

4

4

5

17

Človek a hodnoty

1

1

-

-

2

Etická výchova/náboženská výchova c)

           1

            1

            -

            -

            2

Človek a spoločnosť

3

1

1

-

5

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Dejepis

2

-

-

-

2

Človek a príroda

2

2

-

-

4

Fyzika

2

2

-

-

4

Matematika a práca s informáciami

3

3

4

3

13

Matematika a)

3

3

4

3

13

Zdravie a pohyb

2

2

2

           2

8

Telesná a športová výchova a), d)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

15

17

19

21

72

Teoretické vzdelanie

9

14

11

10

44

Elektrotechnika

5

5

-

-

10

Elektronika

-

3

3

-

6

Komunikačné technológie  a) b )

2

2

2

2

8

Multimédiá a) b)

-

-

-

2

2

Sieťové technológie a), b )

-

2

4

3

9

Komunikačné a sieťové technológie v doprave

-

-

-

3

3

Ekonomika

-

-

2

-

2

Aplikovaná informatika a)

2

2

-

-

4

Praktická príprava

6

3

8

11

28

Praktické cvičenia b), e)

3

3

-

-

6

Elektrotechnické meranie  b), e)

-

-

3

5

8

Prax b), e)

-

-

-

4

4

Elektrotechnická spôsobilosť b),

-

-

-

2

2

Základy programovania a), b )

-

-

3

-

3

Grafické systémy b), e )

-

-

2

-

2

Odborné kreslenie  a), b)

3

-

-

-

3

Spolu

33

33

33

34

133

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

 

  

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3760 M logistika v doprave

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

14

12

12

58

Jazyk a komunikácia

7

7

7

8

29

Slovenský jazyk a literatúra a), b)

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a)

4

4

4

5

17

Človek, hodnoty

1

1

.

-

2

Etická výchova/Náboženská výchova c)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

3

1

1

-

5

Občianska náuka  

1

1

1

-

3

Dejepis

2

-

-

-

2

Človek a príroda

4

-

-

-

4

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

2

-

-

-

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

2

2

10

Matematika a)

3

3

2

2

10

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

Telesná a športová  výchova a), d)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelanie

13

19

21

22

75

Teoretické vzdelanie

9

14

14

11

48

Logistika a), e)

-

3

3

2

8

Preprava a zasielateľstvo a), e)

2

2

2

2

8

Tovaroznalectvo a), e)

-

-

2

2

4

Dopravná geografia

2

-

-

-

2

Dopravná sústava

3

-

-

-

3

Ekonomika a), b), e)

2

3

2

2

9

Colníctvo a), e)

-

-

1

2

4

Dopravné a prepravné prostriedky

-

2

-

-

2

Mechanizačné zariadenia

-

2

-

-

2

Účtovníctvo a), e)

-

2

2

1

5

Železničná prevádzka

-

-

2

-

2

Praktická príprava

4

5

7

11

27

Administratíva a korešpondencia a), b), e)

2

2

-

-

4

Prax a), b), e), i)

-

-

3

3

6

Aplikovaná informatika a), b), e)

2

2

2

2

8

Cvičenia z účtovníctva a), b), e)

-

1

2

2

5

Cvičenia z logistiky a), b), e)

 

 

 

2

2

Cvičenia z prepravy a zasielateľstva a), b),e)

 

 

 

2

           2  

Spolu

33

33

33

34

133

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz m)

 

 

 

 

 

 

 

22a


UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – podnikanie v doprave a službách

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

14

12

12

58

Jazyk a komunikácia

7

7

7

8

29

Slovenský jazyk a literatúra a), b)

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a)

4

4

4

5

17

Človek a hodnoty

1

1

-

-

2

Etická výchova/Náboženská výchova c)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

3

1

1

-

5

Občianska náuka  

1

1

1

-

3

Dejepis

2

-

-

-

2

Človek a príroda

4

-

-

-

4

Fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

2

-

-

-

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

2

2

10

Matematika a)

3

3

2

2

10

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

Telesná  a športová výchova a), d)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelanie

13

19

21

22

75

Teoretické vzdelanie

9

14

14

11

48

Podnikanie v doprave a), e)

-

2

2

2

6

Preprava a zasielateľstvo a), e)

2

2

2

2

8

Dopravné a logistické služby

-

3

2

-

5

Tovaroznalectvo

-

2

-

-

2

Dopravná geografia

2

-

-

-

2

Dopravná sústava

3

-

-

-

3

Ekonomika a), b), e)

2

3

-

-

5

Podnikanie a), e)

-

-

2

2

4

Poradenstvo pre podnikateľov

-

-

2

-

2

Marketing

-

-

2

-

2

Účtovníctvo a), e)

-

2

2

2

6

Manažment

-

-

-

2

2

Právna náuka

-

-

-

1

1

Praktická príprava

4

5

7

11

27

Administratíva a korešpondencia a), b), e)

2

2

-

-

4

Aplikovaná informatika a), b), e)

2

2

2

2

8

Prax a), b), e), i)

-

-

3

3

6

Cvičenia z účtovníctva a), b), e)

-

1

2

2

5

Cvičná firma a), b), e)

-

-

-

2

2

Cvičenia z prepravy a zasielateľstva a), b),e)

-

-

-

2

2

Spolu

33

33

33

34

133

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

 

 

Učebný plán 3917 M 09 technické a informatické služby

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

 

20

 

14

 

12

 

12

 

58

Jazyk a komunikácia

 

7

 

7

 

7

 

8

 

          29

Slovenský jazyk a literatúra a),b)

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a)

4

4

4

5

17

Človek a hodnoty

 

         1

 

1

 

-

 

-

 

2

Etická výchova/náboženská  výchova c)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

3

1

1

 

5

občianska náuka

1

1

1

-

3

Dejepis

2

-

-

-

2

Človek a príroda

4

-

-

-

4

fyzika

2

-

-

-

2

Chémia

2

-

-

-

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

2

2

10

matematika  a)

3

3

2

        2

10

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

 

telesná a športová výchova  a), d)

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

Odborné vzdelanie

 

13

 

19

 

21

 

22

 

75

Teoretické vzdelanie

 

9

 

13

 

13

 

11

 

46

ekonomika a),b),e)

2

3

3

3

11

preprava a zasielateľstvo a),e)

2

2

2

2

8

účtovníctvo a),b),e)

 

2

2

2

6

Doprava

3

3

 

 

6

Tovaroznalectvo

 

3

 

 

3

dopravná geografia

2

 

 

 

2

základy logistiky

 

 

2

 

2

Daňovníctvo

 

 

2

 

2

marketing a manažment

 

 

2

2

4

právna náuka

 

 

 

2

2

Praktická príprava

 

4

 

6

 

8

 

11

 

29

administratíva a korešpondencia

a),b),e)

2

2

         2

-

6

cvičenia z účtovníctva  a),b),e)

-

2

2

2

6

prax a),b),e),i)

 

 

2

3

5

cvičenia z prepravy a zasielateľstva  a),b),e)

 

-

 

-

 

-

 

2

 

2

aplikovaná informatika a),b),e)

2

2

2

2

8

cvičenia  z ekonomiky

 

 

 

2

2

Spolu

33

33

33

34

133

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz m)

 

 

 

 

 

 

 

 

UĆEBNÝ PLÁN 3765 M  technika a prevádzka dopravy

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

16

12

12

58

Jazyk a komunikácia

7

7

7

8

29

Slovenský jazyk a literatúra a), b)

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a),

4

4

4

5

17

Človek a hodnoty

1

1

-

-

2

Etická výchova/náboženská výchova c)

           1

            1

            -

            -

            2

Človek a spoločnosť

3

1

1

-

5

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Dejepis

2

-

-

-

2

Človek a príroda

2

2

-

-

4

Fyzika

2

2

-

-

4

Matematika a práca s informáciami

3

3

2

2

10

Matematika a)

3

3

2

2

10

Zdravie a pohyb

2

2

2

           2

8

Telesná a športová výchova a), d)

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

15

17

21

22

75

Teoretické vzdelanie

10

10

13

14

47

Mechanika

2

2

-

-

4

aplikovaná informatika  a)

2

2

-

-

4

Elektrotechnika

4

2

-

-

6

Elektronika

-

-

2

-

2

cestné vozidlá

-

2

4

4

10

strojárska technológia

2

2

-

-

4

dopravná geografia

-

-

2

-

2

časti  strojov   a)   b)

-

-

3

2

5

Ekonomika

-

-

-

2

2

Účtovníctvo

-

-

-

2

2

Autoelektronika

-

-

-

2

2

cestná doprava

-

-

2

2

4

Praktická príprava

5

7

8

8

28

odborné kreslenie  a) b)

2

2

-

-

4

praktické cvičenia b), e)

3

3

-

-

6