• Externé štúdium

     • O externom štúdiu

     •  

      CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE DOPRAVU A TELEKOMUNIKÁCIE

           Informačný list – externé štúdium

      Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave ponúka externé štúdium odborných predmetov externou večernou formou študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

      Začiatok štúdia : september 

      Dĺžka štúdia : 1 školský rok

      Ukončenia štúdia : maturitná skúška máj/jún 

      Forma štúdia : externe večernou a dištančnou formou v mimopracovnom čase 2x týždenne po 5 hodín (15.15-19.15hod.)

      Prihlásenie : do konca mája (alebo v 2.kole, ak sa nenaplní stav, do konca júla)

      Prijímacie konanie : koncom júna, alebo koncom augusta -  prehľadový test z techniky a dopravy a motivačný list

      Podmienky prijatia : úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v inom odbore

      Poplatok : za štúdium 0 €

                       za prístup do elektronického systému edupage (k učebným materiálom v elektronickej forme) 100 €

      Štúdium v zmysle Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §42 ods.4 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 o stredných školách § 6, odsek 1, písmeno b)

      Štúdium sa otvorí pri minimálnom zapísaní 10 študentov. Maximálny počet študentov je 24.

      Bližšie informácie :

      Ing. Peter Papík                                                                                                           

      riaditeľ SPŠ dopravná

      Trnava

      Študentská 23

      tel.: 033-5521085

      e-mail : peterpapik.spsdtt@gmail.com

                    spsdtt@zupa-tt.sk

      www.spsdtt.sk

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie