• Centrum odborného vzdelávania

    • Dňa 6.11.2018 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky vyhlásila svojím rozhodnutím Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave za Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie.  

     SPŠ dopravná v Trnave toto prestížne označenie získlala najmä preto, že :

     - je nadregionálnou odbornou školu poskytujúcou komplexné stredné odborné vzdelávanie v rôznych formách štúdia:

       dennom, externom-večernom, vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie (akreditované kurzy)

     - poskytuje podľa svojich výsledkov kvalitné odborné vzdelávanie

     - má materiálne vybavenie aj personálne obsadenie pre kvalitné a kvalifikované teoretické i praktické vyučovanie

     - má významnú podporu a spoluprácu so zamestnávateľmi v oblasti dopravy a telekomunikácií

     - poskytuje nadštandartné certikované vzdelávanie v CISCO akadémii

     - prax študentov poskytuje u zamestnávateľov

     - je partnerskou strednou školu a má podpísané Memorandum o spolupráci s Fakultou elektrotechniky a  informačných technológií a pripravuje úspešne absolventov pre poračujúce odborné vysokoškolské štúdium

     - v oblasti prípravy absolventov pre oblasť zabezpečovacej techniky je lídrom na Slovensku  

     - získala podporu Trnavského samosprávneho kraja,ako zriaďovateľa školy, Ministerstva dopravy a výstavby SR, zamestnávateľov a Asociácie zamestnávateľov a zamestnávateľských združení SR.

      

      

     Centrum odborného vzdelávania a prípravy

     V zmysle zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo alebo stredisko odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy ak o tom, so súhlasom zriaďovateľa, rozhodne vecne zodpovedná stavovská alebo profesijná organizácia.