• Úspechy a výsledky školy

     • Ako sa nám darí

     • Škola má významných zmkuvných partnerov v praxi s ktorými úzko spolupracujeme a výsledkom toho je veľmi dobrá zamestnanosž absolventov po skončení školy.

      Máj 2018

       Okrem prípravy na zamestnanie sa nám darí pripravovať absolventov i pre pokračujce vysokoškolské štúdium. Veľká väčšina našich absolventov vysokú školu úspešne ukončí. Aj tieto výsledky viedli elektrotechnickú fakuktu Žilinskej univerzity udeliť nám čestný titul Partnerská stredná škola. Vynikajúcu spoluprácu máme i s ďaľšími fakultami Žilinskej unverzity i s inými vysokými školami, napríklad Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave,

      Úspechy dosahujú naši študenti i na významných súťažiach na celoslovenskej úrovni(SOČ, Zenit, SYGA...) i medzinárodnej úrovni (Eco Shel Marathon) : https://spsdtt.edupage.org/text30/?

      Výsledky našich študentov v externej časti maturitnej skúšky taktiež dosahujú v celoslovenskom porovnaní stredných odborných škôl nadštandartné hodnoty.